diaoc.net diaoc.net - ??ng tin mua bán nhà ??t mi?n phí - Giao d?ch b?t ??ng s?n hi?u qu? t?i DiaOc.net

diaoc.netWebsite Profile

Title: ??ng tin mua bán nhà ??t mi?n phí - Giao d?ch b?t ??ng s?n hi?u qu? t?i DiaOc.net
Keywords:
Description:Ngu?n th?ng tin nhà ??t, c?n h?, bi?t th?, v?n phòng... mua bán và cho thuê trên toàn qu?c. diaoc.net lu?n ??ng hành giao d?ch mua bán nhà ??t cùng b?n.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

diaoc.net Information

Website / Domain:diaoc.net
Website IP Address:123.30.188.239
Domain DNS Server:ns2.matbao.com,ns1.matbao.com

diaoc.net ranks

Alexa Rank:1851046
EveryoneDomain Rank:3
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

diaoc.net Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$6,732
Daily Revenue:$18
Monthly Revenue:$553
Yearly Revenue:$$6,732
Daily Unique Visitors:1,697
Monthly Unique Visitors:50,910
Yearly Unique Visitors:619,405

diaoc.net WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Microsoft-IIS/7.5
Date Tue, 18 Sep 2018 22:50:59 GMT

diaoc.net WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

diaoc.net Similar Website

Domain WebSite Title
batdongsanhocmon.com Mua bán nhà ??t - Giao d?ch b?t ??ng s?n - Giao d?ch ??a ?c
emart1.com eMart1.com:Mua bán Nhà ??t, B?t ??ng s?n, ??ng tin Mua bán nhà ??t hi?u qu? ngay và nhanh, Hi?p h?i...
muabandatgiare.net ??ng tin rao v?t nhà ??t | mua bán nhà ??t | ??ng tin b?t ??ng s?n mi?n phí | d? án bella vista c?...
thegioiraovat.info Kênh rao v?t mi?n phí, ??ng tin mua bán hi?u qu? nh?t
raovattamky.com Mua bán,rao v?t,qu?ng cáo,s?n ph?m,mi?n phí,hi?u qu?, toàn qu?c - Raovattamky.comToàn b? tin ??ng
raovattamky.vn Mua bán,rao v?t,qu?ng cáo,s?n ph?m,mi?n phí,hi?u qu?, toàn qu?c - Raovattamky.comToàn b? tin ??ng
dangtinbatdongsan.vn ??ng tin b?t ??ng s?n | Mua bán nhà ??t | Cho thuê nhà ??t | ??ng tin b?t ??ng s?n mi?n phí
tinrao247.com Di?n ?àn rao v?t mi?n phí, mua bán, ??ng tin hi?u qu?
diaocx.com Mua bán, cho thuê nhà ??t | Sàn giao d?ch B?t ??ng s?n Winvest
diaoc.com Dia Oc mua bán giao d?ch b?t ??ng s?n nhà ??t
sanbatdongsanonline.vn Sàn giao d?ch b?t ??ng s?n online | Nhà ??t | Mua bán nhà ??t | Cho thuê nhà ??t
sanmua.com Sàn Mua bán - Rao v?t mi?n phí - ??ng tin rao v?t mi?n phí hi?u qu?
bdsquangngai.vn Trang ch? ? B?t ??ng s?n Qu?ng Ng?i, mua bán nhà ??t Qu?ng Ng?i
nhadat.info Chuyên trang th?ng tin nhà ??t, C?n bán, Cho thuê, C?n mua, C?n thuê, Giao d?ch khác - B?t ??ng s?n...
maytinhcure.com Di?n ?àn mua bán rao v?t, ??ng tin qu?ng cáo mi?n phí hi?u qu?
diaoc60s.vn C?ng ty qu?ng cáo ??a ?c 60s c?n th? phú qu?c : Sàn giao d?ch b?t ??ng s?n, mua bán cho thuê nhà ??...
nhadatbacgiang.net Mua bán nhà ??t t?i b?c giang | cho thuê nhà ??t, Sàn giao d?ch b?t ??ng s?n B?c Giang
thegioivatgia.com Mua bán | ??ng tin Rao v?t Hi?u qu? Mi?n Phí Siêu Nhanh , mua bán, rao v?t, th? tr??ng, lao ??ng, t...

diaoc.net Alexa Rank History Chart

diaoc.net aleax

diaoc.net Html To Plain Text

??ng tin mua bán nhà ??t mi?n phí - Giao d?ch b?t ??ng s?n hi?u qu? t?i DiaOc.net Hotline: 0944 944 488 - (08) 39151577 ??ng tin rao ??ng nh?p trang ch? Nhà ??t bán Mua bán ??t n?n d? án Mua bán ??t th? c? Mua bán các lo?i ??t khác Mua bán c?n h? Mua bán nhà m?t ti?n Mua bán nhà trong h?m Mua bán bi?t th? Mua bán nhà tr? Mua bán m?t b?ng Mua bán shop - quán - nhà hàng Mua bán khách s?n - cao ?c Mua bán kho b?i - nhà x??ng Nhà ??t cho thuê Cho thuê ??t n?n d? án Cho thuê ??t th? c? Cho thuê các lo?i ??t khác Cho thuê c?n h? Cho thuê nhà m?t ti?n Cho thuê nhà trong h?m Cho thuê bi?t th? Cho thuê phòng tr? Cho thuê v?n phòng Cho thuê m?t b?ng Cho thuê shop - quán - nhà hàng Cho thuê khách s?n - cao ?c Cho thuê kho b?i - nhà x??ng D? án tiêu ?i?m D? án nhà ? D? án th??ng m?i - v?n phòng D? án du l?ch - ngh? d??ng D? án c?ng nghi?p Th?ng tin h?u ích Tin b?t ??ng s?n Bí quy?t kinh doanh nhà ??t Ngo?i ki?u - Vi?t ki?u B?n ?? quy ho?ch ??a ?c mu?n màu T? ??p mái ?m Kh?ng ch? là shopping Kh?ng gian c?m xúc Nhà c?a sao Phong th?y M?ng l??i mua bán nhà ??t r?ng kh?p Vi?t Nam Ngu?n th?ng tin nhà ??t, c?n h?, bi?t th?, v?n phòng... mua bán và cho thuê trên toàn qu?c. K?t h?p ?u th? c?a c?ng ngh? tr?c tuy?n hi?n ??i và m?ng l??i m?i gi?i b?t ??ng s?n truy?n th?ng, DiaOc.net lu?n ??ng hành giao d?ch mua bán nhà ??t cùng b?n. mua bán cho thuê T?t c? t?nh thành Hà N?i TP.HCM ?à N?ng An Giang Bà R?a - V?ng Tàu B?c Liêu B?c Giang B?c K?n B?c Ninh B?n Tre Bình D??ng Bình ??nh Bình Ph??c Bình Thu?n Cao B?ng Cà Mau C?n Th? ??k L?k ??k N?ng ?i?n Biên ??ng Nai ??ng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà T?nh H?i D??ng H?i Phòng H?u Giang Hòa Bình H?ng Yên Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Chau Lào Cai L?ng S?n Lam ??ng Long An Nam ??nh Ngh? An Ninh Bình Ninh Thu?n Phú Th? Phú Yên Qu?ng Bình Qu?ng Nam Qu?ng Ng?i Qu?ng Ninh Qu?ng Tr? Sóc Tr?ng S?n La Tay Ninh Thanh Hóa Thái Bình Thái Nguyên Th?a Thiên Hu? Ti?n Giang Trà Vinh Tuyên Quang V?nh Long V?nh Phúc Yên Bái ??t (116126) ??t n?n d? án (35691) ??t th? c? (43411) Các lo?i ??t khác (37024) C?n h? (42120) Nhà (109496) Nhà m?t ti?n (33245) Nhà trong h?m (62955) Nhà c?p 4 - Nhà nát (13292) Bi?t th? (7738) Phòng cho thuê (65) V?n phòng (49) M?t b?ng (427) Shop - Quán Nhà hàng (3153) Khách s?n Cao ?c (1802) Kho b?i Nhà x??ng (1432) m?i gi?i d?ch v? khác d? án tiêu ?i?m tin b?t ??ng s?n t? ??p mái ?m tìm ki?m nhanh H?n 80000 tin rao v?t mua bán nhà ??t và cho thuê b?t ??ng s?n Lo?i tin rao: C?n bán Cho thuê C?n mua C?n thuê Lo?i b?t ??ng s?n: T?t c? ??t n?n d? án ??t th? c? Các lo?i ??t khác C?n h? Nhà m?t ti?n Nhà trong h?m Nhà c?p 4 - Nhà nát Bi?t th? Phòng cho thuê V?n phòng M?t b?ng Shop - Quán - Nhà hàng Khách s?n - Cao ?c Kho b?i - Nhà x??ng T?nh / Thành ph?: T?t c? Hà N?i TP.HCM ?à N?ng An Giang Bà R?a - V?ng Tàu B?c Liêu B?c Giang B?c K?n B?c Ninh B?n Tre Bình D??ng Bình ??nh Bình Ph??c Bình Thu?n Cao B?ng Cà Mau C?n Th? ??k L?k ??k N?ng ?i?n Biên ??ng Nai ??ng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà T?nh H?i D??ng H?i Phòng H?u Giang Hòa Bình H?ng Yên Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Chau Lào Cai L?ng S?n Lam ??ng Long An Nam ??nh Ngh? An Ninh Bình Ninh Thu?n Phú Th? Phú Yên Qu?ng Bình Qu?ng Nam Qu?ng Ng?i Qu?ng Ninh Qu?ng Tr? Sóc Tr?ng S?n La Tay Ninh Thanh Hóa Thái Bình Thái Nguyên Th?a Thiên Hu? Ti?n Giang Trà Vinh Tuyên Quang V?nh Long V?nh Phúc Yên Bái Qu?n / Huy?n: T?t c? Giá ti?n: Kho?ng giá D??i 400 tri?u T? 400 - 800 tri?u T? 800tr - 1 t? T? 1 t? - 2 t? T? 2 t? - 3 t? T? 3 t? - 5 t? T? 5 t? - 7 t? T? 7 t? - 10 t? T? 10 t? - 20 t? T? 20 t? - 30 t? Trên 30 t? Th?a thu?n Kho?ng giá D??i 400 tri?u T? 400 - 800 tri?u T? 800tr - 1 t? T? 1 t? - 2 t? T? 2 t? - 3 t? T? 3 t? - 5 t? T? 5 t? - 7 t? T? 7 t? - 10 t? T? 10 t? - 20 t? T? 20 t? - 30 t? Trên 30 t? Th?a thu?n Kho?ng giá D??i 3 tri?u T? 3 - 6 tri?u T? 6 - 10 tri?u T? 10 - 20 tri?u T? 20 - 40 tri?u T? 40 - 100 tri?u T? 100 - 250 tri?u Trên 250 tri?u Th?a thu?n ??ng ky nh?n b?n tin ??a ?c Liên k?t v?i chúng t?i 12 x 18 4,5 t? ??ng Bán ??t chia l? t?i Khu ?? th? An Viên Bán ??t chia l? t?i Khu ?? th? An Viên. S? l?: DL-A-9. Di?n tích: 216 m2. M?t ti?n: 12 m. Chi?u sau: 18 m. H??ng tr?c... H??ng: Tay B?c 12 x 2.375 9 t? ??ng C?n Bán ??t Chia L?, D? án: 30 Tri?u/m2, 12 x 23.75 m, A2 Bán ??t chia l? t?i Khu ?? th? An Viên. S? l?: DL-A-6. Di?n tích: 285 m2. M?t ti?n: 12 m. Chi?u sau: 23.75 m. H??ng... H??ng: ??ng Nam 14 x 25 12 t? ??ng Bán ??t n?n Khu ?? th? bi?n An Viên - L? DLA1 Bán ??t chia l? t?i Khu ?? th? An Viên. S? l?: DL-A-1. Di?n tích: 350 m2. M?t ti?n: 14 m. Chi?u sau: 25 m. H??ng tr?c... H??ng: B?c 14 x 25 13 t? ??ng C?n Bán ??t Chia L?, D? án: 37 Tri?u/m2, 14 x 25 m, A2 S? l?: DL-A-1. Di?n tích: 350 m2. M?t ti?n: 14 m. Chi?u sau: 25 m. H??ng tr?c: Nam - B?c. Giá bán: 13 t? MTG. Liên... H??ng: Nam 12 x 18 4,5 t? ??ng L? ??t n?n n?m trong khu ?? th? Bi?n An Viên, thành ph? Nha S? l? DL-A-6. Di?n tích: 216 m2, R?ng: 12m, Dài: 18m. H??ng: Tay B?c, ???ng vào 32m. H? t?ng ??y ??, an ninh t?t, dan... H??ng: Tay B?c 4 x 12 2,4 t? ??ng Bán r? nhà m?i 3,5 t?ng trong h?m khu v?c s?m u?t ???ng ?i khu v?c khác sinh s?ng nên c?n bán r? l?i nhà m?i 3,5 t?ng... S? t?ng: 4 4 5 4 x 10 6,8 t? ??ng BáN G?P NHà M?T TI?N ???NG PHó ??C CHíNH, P. NGUY?N THáI BáN G?P NHà M?T TI?N ???NG PHó ??C CHíNH, P. NGUY?N THáI... S? t?ng: 2 1 4 x 21 4,75 t? ??ng Bán nhà HXH ???ng Bùi Th? Xuan, P2, Q Tan Bình, DT 4x20m Bán nhà h?m xe h?i, n?i b? ???ng Bùi Th? Xuan Ph??ng 02, Qu?n... S? t?ng: 3 4 3 NHà ??T Hà N?I Bán nhà qu?n C?u Gi?y Bán nhà qu?n Hoàng Mai Bán nhà qu?n Hà ??ng Bán nhà qu?n ??ng ?a Bán ??t th? c? Hà N?i Cho thuê nhà qu?n C?u Gi?y Mua bán nhà ??t qu?n Long Biên NHà ??T H?I PHòNG Bán nhà H?i Phòng Bán nhà huy?n An D??ng Thuê nhà H?i Phòng Cho thuê phòng tr? H?i Phòng B?t ??ng s?n H?i Phòng NHà ??T TP.HCM Bán nhà qu?n Phú Nhu?n Bán nhà Qu?n 7 Bán nhà qu?n Bình Th?nh Bán nhà Qu?n 3 Bán nhà Qu?n 1 Bán nhà Qu?n 10 Bán c?n h? Qu?n 7 NHà ??T KHáNH HòA Bán nhà thành ph? Nha Trang Cho thuê nhà Nha Trang Cho thuê m?t b?ng Nha Trang B?t ??ng s?n Nha Trang Mua bán nhà ??t Nha Trang NHà ??T ?à N?NG Bán nhà ?à N?ng Bán bi?t th? ?à N?ng Bán c?n h? chung c? ?à N?ng Cho thuê nhà ?à N?ng Cho thuê m?t b?ng ?à N?ng Thuê v?n phòng ?à N?ng Mua nhà ?à N?ng NHà ??T C?N TH? Bán nhà C?n Th? Cho thuê phòng tr? C?n Th? Thuê m?t b?ng C?n Th? ??a ?c C?n Th? B?t ??ng s?n C?n Th? NHà ??T BìNH D??NG Bán nhà th? x? D? An Bán ??t th? c? Bình D??ng Bán ??t d? án Bình D??ng Bán nhà Bình D??ng Bán bi?t th? Bình D??ng Cho thuê nhà Bình D??ng Mua bán nhà ??t th? x? D? An NHà ??T LONG AN Bán nhà huy?n V?nh H?ng Bán ??t d? án Long An Bán ??t th? c? Long An B?t ??ng s?n Long An Cho thuê nhà Long An NHà ??T ??NG NAI Bán nhà huy?n Tan Phú Bán nhà thành ph? Biên Hòa Bán nhà ??ng Nai Cho thuê nhà thành ph? Biên Hòa Cho thuê m?t b?ng Tan Phú Mua bán nhà ??t Biên Hòa Mua bán nhà ??t huy?n Tan Phú NHà ??T Bà R?A V?NG TàU Bán nhà thành ph? V?ng Tàu Cho thuê nhà V?ng Tàu Cho thuê m?t b?ng V?ng Tàu B?t ??ng s?n Bà R?a - V?ng Tàu Mua bán nhà ??t V?ng Tàu ??ng ky tài ...

diaoc.net Whois

Domain Name: diaoc.net
Registry Domain ID: 3921764_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.onlinenic.com
Registrar URL: http://www.onlinenic.com
Updated Date: 2017-04-20T04:45:15Z
Creation Date: 2001-06-30T04:00:00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2019-06-27T04:00:00Z
Registrar: Onlinenic Inc
Registrar IANA ID: 82
Registrar Abuse Contact Email: onlinenic-enduser@onlinenic.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.5107698492
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Ba Le Tran Lan Trinh
Registrant Organization: Ba Le Tran Lan Trinh
Registrant Street: 30/3 Pho Duc Chinh, quan 1
Registrant City: Ho Chi Minh
Registrant State/Province: HCM
Registrant Postal Code: 70000
Registrant Country: VN
Registrant Phone: +84.916290088
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +84.916290088
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: htmlspace@gmail.com
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: Ba Le Tran Lan Trinh
Admin Organization: Ba Le Tran Lan Trinh
Admin Street: 30/3 Pho Duc Chinh, quan 1
Admin City: Ho Chi Minh
Admin State/Province: HCM
Admin Postal Code: 70000
Admin Country: VN
Admin Phone: +84.916290088
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +84.916290088
Admin Fax Ext:
Admin Email: htmlspace@gmail.com
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: Ba Le Tran Lan Trinh
Tech Organization: Ba Le Tran Lan Trinh
Tech Street: 30/3 Pho Duc Chinh, quan 1
Tech City: Ho Chi Minh
Tech State/Province: HCM
Tech Postal Code: 70000
Tech Country: VN
Tech Phone: +84.916290088
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +84.916290088
Tech Fax Ext:
Tech Email: htmlspace@gmail.com
Name Server: ns1.matbao.com
Name Server: ns2.matbao.com
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-18T22:50:59Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en